Όροι και προϋποθέσεις μεταγραφών στο στίβο

Από τον ΣΕΓΑΣ ανακοινώθηκε ο κανονισμός της εγγραφής και των μεταγραφών για τη σεζόν 2017-2018 με τα σωματεία να έχουν ξεκινήσει ήδη τις επαφές για να ενισχυθούν ενόψει της σεζόν που θα ξεκινήσει με τον κλειστό στίβο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΈΛΛΗΝΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ KEΦΑΛΑΙΟ 1Ο ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ.
Άρθρο 1
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την αρχική εγγραφή αθλητή Έλληνα υπηκόου στις τάξεις οποιουδήποτε αθλητικού Σωματείου, που ανήκει στην δύναμη του ΣΕΓΑΣ, πρέπει ο εγγραφόμενος:
1. Να έχει συμπληρώσει ηλικία εννέα (9) ετών
2. Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Σωματείο της δύναμης του ΣΕΓΑΣ, να μη μετέχει σε αγώνες αλλοδαπής ομοσπονδίας στον ίδιο κλάδο άθλησης (εκτός του Αρθ. 1,της παρ.3).
3. Αθλητές και αθλήτριες, με διπλή υπηκοότητα και κατοικούν μόνιμα, στην αλλοδαπή χώρα, μπορούν να εγγράφονται και να αγωνίζονται, και με Ελληνικά σωματεία, χωρίς περιορισμούς, με την προϋπόθεση, ότι θα αγωνίζονται με την Ελληνική Εθνική, εφόσον το επιλέξουν οι ίδιοι, ή οι έχοντες την επιμέλεια, σε περίπτωση ανηλίκων, υποβάλλοντας, μέσω του Ελληνικού Σωματείου, τα δικαιολογητικά, του Αρθ.2, παρ. 5.

Άρθρο 2
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την αρχική εγγραφή σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει ο εγγραφόμενος:
1. Να συμπληρώσει σχετικό έντυπο (αίτηση εγγραφής) του ΣΕΓΑΣ που θα υπογράφεται από αυτόν και αν πρόκειται για ανήλικο (που δεν συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του) και από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.
2. Το έντυπο θα υπογράφεται από γιατρό που πρέπει να έχει σχέση με το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99, άρθρο 33 παρ. 9 για την κατάσταση της υγείας του αθλητή.
3. Να υποβάλλει πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας εγγραφής του στα αντίστοιχα μητρώα ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.
4. Να προσκομίσει τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες του τύπου της αστυνομικής Ταυτότητας.
5. Αν είναι εγγεγραμμένος σε σωματείο της αλλοδαπής, έχοντας διπλή υπηκοότητα, υποχρεούται , ο εγγραφόμενος, μέσω του Ελληνικού Σωματείου, να υποβάλει, :
– Το σχετικό έντυπο (αίτηση εγγραφής) του ΣΕΓΑΣ που θα υπογράφεται από αυτόν και αν πρόκειται για ανήλικο (που δεν συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του) και από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.
– Υπεύθυνη δήλωση, του ιδίου, ή σε περίπτωση ανηλίκων , οι έχοντες την επιμέλεια, στην οποία θα γνωστοποιεί, το Σωματείο και τη χώρα, που έχει τη διπλή υπηκοότητα.
– Υπεύθυνη δήλωση, του ιδίου, ή σε περίπτωση ανηλίκων , οι έχοντες την επιμέλεια, στην οποία θα δηλώνει την επιθυμία, να αγωνίζεται , με την Ελληνική Εθνική Ομάδα του Στίβου το Σωματείο.
– Να υποβάλλει , σχετική βεβαίωση, της μόνιμης κατοικίας, από αρμόδια αρχή, της χώρας και της πόλης, που διαμένει στο Εξωτερικό.
– Να προσκομίσει τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες του τύπου της αστυνομικής Ταυτότητας.
– Νόμιμα αντίγραφα, διαβατηρίων , των δύο χωρών.
– Το έντυπο θα υπογράφεται από γιατρό που πρέπει να έχει σχέση με το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99, άρθρο 33 παρ. 9 για την κατάσταση της υγείας του αθλητή.

Άρθρο 3
ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Αθλητής που υπογράφει αίτηση εγγραφής ενώ ήδη ανήκει σε άλλο Σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού έξι (6) μηνών από κάθε αγώνα και η αίτησή του απορρίπτεται. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο αθλητής που υπογράφει περισσότερες της μίας αιτήσεις μετεγγραφής για διαφορετικά σωματεία. Οι αιτήσεις αυτές απορρίπτονται και ο αθλητής παραμένει στο Σωματείο που ανήκει.
2. Αθλητής που αγωνίζεται με σωματείο της αλλοδαπής Ομοσπονδίας, ή αγωνίζεται με σωματείο, άλλης χώρας γενικότερα, ενώ ήδη ανήκει σε Σωματείο μέλος του ΣΕΓΑΣ, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού δώδεκα (12) μηνών από κάθε αγώνα, στη χώρα μας,από την ημέρα της παράβασης, και αφαιρούνται όλοι οι βαθμοί αξιολόγησης του Σωματείου του στην Ελλάδα.
3. Επιτρέπεται η συμμετοχή, αθλητών σε αγώνες του Εξωτερικού, μόνον μετά από σχετική αίτηση και έγκριση του ΣΕΓΑΣ. Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών, το αίτημα υποβάλλεται συνολικά. Αθλητής –τρια, που αγωνίζεται, χωρίς να έχει τη σχετική έγκριση του ΣΕΓΑΣ , θα τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία της παράβασης, από κάθε αγώνα.
4. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 124 επ. του Ν.2725/99, η απόφαση περί εγγραφής ή μετεγγραφής αθλητού, μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή οποιουδήποτε τρίτου Σωματείου της δυνάμεως του ΣΕΓΑΣ ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα του αθλητή προσώπου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Άρθρο 4
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
Λαμβανομένου υπόψη του δημοσίου συμφέροντος που προκύπτει από την ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού σε βάθος και του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει η Πολιτεία και ο ΣΕΓΑΣ για την προστασία του περιφερειακού αθλητισμού και την υποστήριξη με υλικά και ηθικά μέσα των αθλούμενων, οι μετεγγραφές των αθλητών-τριών σε Ελληνικά σωματεία διέπονται από τις εξής διατάξεις:

Άρθρο 5
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
1. Αθλητής ηλικίας μέχρι 12 ετών (11 και 364 ημέρες)δικαιούται να μεταγραφεί σε άλλο Σωματείο της αρεσκείας του χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου στο οποίο ανήκει. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μόνο μια φορά.
2. Αθλητής ηλικίας άνω των 12 και μέχρι 15 ετών (14 και 364 ημέρες) δικαιούται να μεταγραφεί σε άλλο Σωματείο της αρεσκείας του χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου στο οποίο ανήκει. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μόνο μια φορά.
3. Αθλητής άνω των 28 ετών (28 & 1 ημέρα συμπληρωμένων), δικαιούται να μετεγγραφεί σε Σωματείο της αρεσκείας του, κάθε δύο (2) έτη, εκτός και αν υπάρχει η συναίνεση του Σωματείου που ανήκει οπότε επιτρέπεται και από τον πρώτο χρόνο. Το έντυπο θα υπογράφεται από γιατρό που πρέπει να έχει σχέση με το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99, άρθρο 33 παρ. 9 για την κατάσταση της υγείας του αθλητή.
4. Αθλητής που κατά την τελευταία διετία πριν την κατάθεση της αίτησης μετεγγραφής δεν αγωνίσθηκαν σε κανένα επίσημο αγώνα Στίβου (αγώνας που γίνεται υπό την αιγίδα του Σ.Ε.Γ..Α.Σ και περιλαμβάνεται στο Καλεντάρι της Ομοσπονδίας για το υπόψη χρονικό διάστημα) συμπεριλαμβανομένων και της Εθνικής Ομάδας δικαιούνται να μετεγγραφούν σε άλλο σωματείο (σύλλογο), αλλά με την συναίνεση εφόσον είναι ανήλικοι, του ασκούντος επ΄ αυτών τη γονική μέριμνα. Εξαιρούνται της παραπάνω διάταξης οι Αθλητές που δεν αγωνίσθηκαν την τελευταία διετία εξ’ αιτίας της τιμωρίας τους από την Ομοσπονδία, λόγω παραβίασης των άρθρων του Κανονισμού antidoping. Το έντυπο θα υπογράφεται, επίσης, από γιατρό που πρέπει να έχει σχέση με το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99, άρθρο 33 παρ. 9 για την κατάσταση της υγείας του αθλητή.
5. Αθλητής που μετοίκησε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής, (ΙΕΚ,ΤΕΙ και ΑΕΙ),δικαιούται να μετεγγραφεί σε άλλο σωματείο του Νομού, σε πόλη του οποίου είναι η έδρα της σχολής ή του τμήματος του εκπαιδευτικού ιδρύματος, υπό την προϋπόθεση ότι η πόλη όπου σπουδάζει απέχει από την πόλη που εδρεύει το Σωματείο στο οποίο ανήκει, άνω των διακοσίων πενήντα (250) χιλιομέτρων ή των πενήντα (50) ναυτικών μιλίων όταν πρόκειται για μετακίνηση από ή προς νησιά. Η αίτηση μετεγγραφής πρέπει να συνοδεύεται με πιστοποιητικό εγγραφής του αθλητή-αθλήτρια στο εκπαιδευτικό ίδρυμα καθώς και από βεβαίωση του τόπου της νέας κατοικίας του.
Μετά την αποφοίτησή του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ή τη διακοπή της φοίτησής του, ο αθλητής επανέρχεται στο Σωματείο εκ του οποίου προέρχεται κατόπιν αιτήσεως, του Σωματείου αυτού, το οποίο οφείλει να προσκομίσει και τα σχετικά αποδεικτικά, κατά την πρώτη χρονικά, μετά την αποφοίτησή του, μεταγραφική περίοδο . Επίσης και κατά την ίδια διαδικασία ο αθλητής επιστρέφει στο Σωματείο εκ του οποίου προέρχεται εφόσον έχει συμπληρώσει στο εκπαιδευτικό ίδρυμα το νόμιμο χρόνο σπουδών αυξημένο κατά δύο (2) έτη.
Εν πάση περιπτώσει το παραπάνω δικαίωμα του Σωματείου εάν δεν ασκηθεί εντός δύο (2) ετών από της γενέσεως του αποσβένεται και ο αθλητής παραμένει οριστικά στο Σωματείο της έδρας του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Ο αθλητής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος νέας μετεγγραφής για τους ιδίους μόνο λόγους με την συναίνεση του αρχικού του Σωματείου, σε σωματείο της πόλης, του οποίου είναι η έδρα της σχολής ή του τμήματος του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η επάνοδος, του κατά τα ανωτέρω μετεγγραφόμενου λόγων σπουδών αθλητή, στο αρχικό σωματείο από το οποίο μετακινήθηκε, πριν την αποφοίτηση του, λόγω σπουδών, δηλαδή με ελεύθερη μετεγγραφή.( διαγραφή η προϋπόθεση συγκατάθεσης του νέου σωματείο).
6.Αθλητής που μετοίκησε για λόγους επαγγελματικούς όπως:
α) διορισμού ή μετάθεσης σε θέση του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ( προκειμένου περί ανηλίκου, των ασκούντων την επιμέλεια και γονική μέριμνα) και το γεγονός αποδεικνύεται από Δημόσιο έγγραφο (πράξη διορισμού ή μεταθέσεως).
β) λόγω πρόσληψης σε θέση του Ιδιωτικού Τομέα του ιδίου (ή προκειμένου περί ανηλίκου των ασκούντων την επιμέλεια και γονική μέριμνα), και το γεγονός αποδεικνύεται από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα καθώς και του εργοδότη, σε τόπο εργασίας, στα όρια του Νομού που έχει την έδρα του το νέο Σωματείο, δικαιούται να μεταγραφεί σε σωματείο του τόπου εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός απέχει από τον τόπο της έδρας του σωματείου που ανήκει περισσότερο των διακοσίων (πενήντα 250) χιλιομέτρων ή των πενήντα (50) ναυτικών μιλίων όταν πρόκειται για μετακίνηση από ή προς νησιά.
Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως στον τόπο της αρχικής κατοικίας, ο αθλητής επανέρχεται στο σωματείο που ανήκε, με αίτηση που υποβάλλεται από το σωματείο αυτό, συνοδευόμενη από σχετικά δικαιολογητικά επανεγκατάστασης, αντίστοιχα των ανωτέρω.
7.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6(α) ,6(β) του παρόντος άρθρου και για τις τρείς (3) πρώτες αγωνιστικές περιόδους, μετά την έγκριση της μεταγραφής, οι βαθμοί αξιολόγησης από τις διακρίσεις του αθλητή στα διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου θα μοιράζονται στα δύο σωματεία και αυτό θα έχει εφαρμογή για αθλητές ηλικίας 14 ετών και άνω(ΠΠ-ΠΚ Α΄ και μεγαλύτεροι).
Το δικαίωμα αυτό, σταματάει να ισχύει, στις περιπτώσεις, διαγραφής, αναστολής λειτουργίας. Σε περιπτώσεις, συνένωσης Σωματείων ή απορρόφησης ολόκληρου του τμήματος, από άλλο σωματείο, οι βαθμοί θα προσμετρούνται, στην επομένη αγωνιστική περίοδο .
Το ίδιο θα ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες των Αθλητών που θα αποκτώνται μετά από προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μεταγραφής τους από την Επιτροπή μεταγραφών διότι δεν ικανοποιούσαν τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6(α),6(β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
1. Αθλητής ηλικίας άνω των 15 μέχρι 18 ( 17& 364 ημέρες) ετών, δύναται να μετεγγραφεί με την συγκατάθεση του Σωματείου του η οποία θα προκύπτει από επισυναπτόμενο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και στο οποίο θα αναγράφεται το σωματείο στο οποίο θα μετεγγραφεί.
2. Αθλητής ηλικίας 18 μέχρι 28 ετών ( 27& 364 ημέρες ), δύναται να μετεγγραφεί με την συγκατάθεση του Σωματείου του η οποία θα προκύπτει από επισυναπτόμενο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και στο οποίο θα αναγράφεται το σωματείο στο οποίο θα μετεγγραφεί.
3. Αθλητής που μετοίκησε λόγω εγγραφής του-της σε ανώτερο ή ανώτατο, δημόσιο, εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής(ΙΕΚ,ΤΕΙ και ΑΕΙ) (που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό έγγραφής) ή για λόγους επαγγελματικούς και ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης ή απόστασης διά θαλάσσης, δικαιούται να μεταγραφεί σε Σωματείο του Νομού του τόπου σπουδών ή εργασίας του, με τη συγκατάθεση του Σωματείου του. Μετά την αποφοίτηση του ή την επανεγκατάσταση στον τόπο της αρχικής του κατοικίας επανέρχεται στο αρχικό του σωματείο με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 5. Στην περίπτωση αυτή και για τις τρείς (3) πρώτες αγωνιστικές περιόδους, μετά την έγκριση της μεταγραφής, οι βαθμοί αξιολόγησης από τις διακρίσεις του αθλητή στα διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου θα μοιράζονται στα δύο σωματεία.
Το δικαίωμα αυτό, σταματάει να ισχύει, στις περιπτώσεις, διαγραφής, αναστολής λειτουργίας. Σε περιπτώσεις, συνένωσης Σωματείων ή απορρόφησης ολόκληρου του τμήματος, από άλλο σωματείο, οι βαθμοί θα προσμετρούνται, στην επομένη αγωνιστική περίοδο
Το ίδιο θα ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες των Αθλητών που θα αποκτώνται μετά από προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μεταγραφής τους από την Επιτροπή μεταγραφών διότι δεν ικανοποιούσαν τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 7
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Αθλητής δικαιούται να ενταχθεί ελεύθερα και οποιαδήποτε χρονική περίοδο σε οποιοδήποτε Σωματείο, αν το Σωματείο του διαλύθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή το αθλητικό του τμήμα καταργήθηκε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ή διαγράφηκε από τον ΣΕΓΑΣ με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης ή ανέστειλε την δραστηριότητα του αθλητικού του τμήματος επί δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους. Το αυτό ισχύει όταν το σωματείο απολέσει την ειδική αναγνώριση σύμφωνα με το Ν.2725/99. Σε όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο αθλητής προσκομίζοντας τα έγγραφα που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του ελευθερώνεται οποτεδήποτε και εγκρίνεται η μετεγγραφή του σε άλλο Σωματείο της αρεσκείας του με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ

Άρθρο 8
ΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να αποκτά από κάθε κατηγορία τους παρακάτω αθλητές:
Άρθρο 5 παρ.1 μέχρι 2 από το ίδιο Σωματείο.
Άρθρο 5 παρ.2 μέχρι 2
Άρθρο 5 παρ.3 μέχρι 2 και 1 ακόμη με συγκατάθεση
Άρθρο 5 παρ.4 μέχρι 2
Άρθρο 5 παρ.5 μέχρι 2
Άρθρο 5 παρ.6 μέχρι 2
Άρθρο 6 παρ.1 μέχρι 2
Άρθρο 6 παρ.2 μέχρι 3
Άρθρο 6 παρ.3 μέχρι 1
Άρθρο 7 χωρίς περιορισμό
Οι αθλητές που αποκτώνται καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω αριθμητικών περιορισμών, καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μετεγγραφής τους από την Επιτροπή Μετεγγραφών, προσμετρούνται στον αριθμό των δικαιουμένων να αποκτηθούν από τα Σωματεία στην επομένη μεταγραφική περίοδο, στην ίδια κατηγορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Άρθρο 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ
Με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ που εκδίδεται το μήνα Σεπτέμβριο έκαστου έτους συγκροτείται Επιτροπή Μετεγγραφών αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ ή ένα εκ των Αντιπροέδρων ως Πρόεδρο, τον Γενικό ή έναν των Ειδικών Γραμματέων ως Γραμματέα και τρία φίλαθλα μέλη κατά προτίμηση νομικούς που τουλάχιστον κατά τα πέντε (5) προηγούμενα έτη δεν μετείχαν σε Διοικητικό Συμβούλιο που καλλιεργεί μεταξύ άλλων τον στίβο. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης ενός εκ των φιλάθλων μελών, αυτό αντικαθίσταται υπό άλλου με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ.

Άρθρο 10
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ
1. Η απόφαση της Επιτροπής Μετεγγραφών πρέπει να υποβάλλεται προς επικύρωση στο Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της λήξεως του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να κατατίθενται στον ΣΕΓΑΣ οι αιτήσεις μετεγγραφής.
2. Σε περίπτωση μη τηρήσεως της ανωτέρω προθεσμίας επιλαμβάνεται απ’ ευθείας το Δ.Σ. και αποφασίζει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Σε μη τήρηση των παραπάνω προθεσμιών η αιτούμενη μετεγγραφή θεωρείται συντελεσμένη υπό την προϋπόθεση ότι εκ των υποβληθέντων πιστοποιητικών και εγγράφων αποδεικνύεται η νομιμότητά της.
3. Όπου κατά τον παρόντα Κανονισμό τίθεται περιορισμός ως προς τον αριθμό των αθλητών που δικαιούται να αποκτήσει κατά κατηγορία το κάθε Σωματείο και παρά ταύτα έχει υποβληθεί αριθμός αιτήσεων μεγαλύτερος του προβλεπόμενου ανά κατηγορία, το Σωματείο οφείλει όπως το αργότερο μέχρι πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, να γνωστοποιήσει στον ΣΕΓΑΣ τα ονόματα των αθλητών – αθλητριών τους οποίους προτιμά να αποκτήσει. Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Μετεγγραφών του ΣΕΓΑΣ θα θεωρήσει ως δεσμευτικές για το Σωματείο τις εντός του προβλεπόμενου αριθμού κατά χρονική ακολουθία σειράς υποβολής και πρωτοκόλλησης στον ΣΕΓΑΣ προγενέστερες αιτήσεις, απορριπτόμενων των επί πλέον αιτήσεων, οι δε σε αυτές αναφερόμενοι αθλητές θα παραμείνουν, χωρίς άλλη διατύπωση στη δύναμη του σωματείου στο οποίο ανήκουν.
4. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων μετεγγραφής από την αρμόδια επιτροπή δύνανται αυτόβουλα να παρίστανται εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων Σωματείων της Επιτροπής μη υποχρεούμενης σε κλήτευσή τους όπως παραστούν. Η μη παράσταση των ενδιαφερομένων δεν συνιστά έλλειψη ακροάσεως αφού η διαδικασία γίνεται εγγράφως και θεωρείται συντελεσμένη δια της υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών.
5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Μετεγγραφών χρήζουν επικυρώσεως από το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ και κοινοποιούνται το ταχύτερο μερίμνη του Γενικού Γραμματέα του ΣΕΓΑΣ στους ενδιαφερόμενους. Κατά της αποφάσεως του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ (εγκριτικής ή απορριπτικής) επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 2725/99.
Δίδεται το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προσφυγής ενός σωματείου, σε 1ο βαθμό, στην Επιτροπή Μετεγγραφών.
6. Χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να κατατίθενται οι αιτήσεις μετεγγραφής ορίζεται από 1 έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους πλην των περιοριστικών αναφερομένων περιπτώσεων, σύμφωνα με τις οποίες η μετεγγραφή ενεργείται αυτοδικαίως και σε οποιαδήποτε περίοδο του έτους. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους Αθλητές, ή τους ασκούντες την γονική μέριμνα, ενώ απαιτείται και υπογραφή από γιατρό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99, άρθρο 33 παρ. 9 για την κατάσταση υγείας του Αθλητή, μόνο στην περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 4. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. υπό αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου του Σωματείου και επί αποδείξει άλλως με συστημένο φάκελο που θα περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και που θα έχει ημερομηνία κατάθεσης το βραδύτερο την 31η Οκτωβρίου του υπό κρίση έτους. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν έως την 31η Οκτωβρίου του υπό κρίση έτους άλλως η σχετική αίτηση απορρίπτεται. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται αιτήσεις μετεγγραφής που δεν θα αναφέρονται σε συγκεκριμένο άρθρο του κανονισμού έγγραφών-μετεγγραφών έλληνα αθλητή σε αθλητικά σωματεία του ΣΕΓΑΣ.
7. Δεν γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε πράξη διορθωτική ηλικίας Αθλητή εφόσον αυτός έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.
8. Σε όσες περιπτώσεις (και όπου) απαιτείται ορισμένη ηλικία, για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη ως ημέρα γέννησης αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό εγγραφής του αθλητή στα Μητρώα του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από την Ληξιαρχική Πράξη γέννησης αυτού. Για τον υπολογισμό του χρόνου συμπληρώσεως της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος λήξης της μεταγραφικής περιόδου.
9. Μετακινήσεις αθλητών που οφείλονται στη συγχώνευση σωματείων ή τμημάτων σωματείων διέπονται από τις διατάξεις της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2725/99 Υπουργικής Απόφασης και των Κανονισμών του ΣΕΓΑΣ.
10. Μέχρι της τελεσιδικίας της περί εγκρίσεως ή απορρίψεως της αιτήσεως μετεγγραφής αποφάσεως ο αθλητής μπορεί να αγωνίζεται με το σωματείο στο οποίο ανήκει ή ανήκε αντίστοιχα επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 2725/99 ή άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Άρθρο 11
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Όπου στον παρόντα κανονισμό αναγράφεται «αθλητής» εννοείται και αθλήτρια. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αφορούν τον στίβο. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έγκριση του από την Γενική Συνέλευση των Σωματείων του ΣΕΓΑΣ και μετά τον έλεγχο της νομιμότητας του από τον (αρμόδιο Υπουργό) σύμφωνα με το Νόμο 2725/1999.

Tags

WH7-banner
azsports_logo-1
ZoiPlagiosSF