Connect with us

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ-ΓΓΑ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κλείνουν το εργαστήριο αντί-ντόπινγκ του ΟΑΚΑ

Published

on

Σε περίεργες κινήσεις που δημιουργούν πολλά ερωτηματικά προχωρά η κυβέρνηση που αποφάσισε να κλείσει το εργαστήριο αντί-ντόπινγκ του ΟΑΚΑ και να το μεταφέρει στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη βουλή!

του Θανάση Νικολάου
[email protected] follow me @ThanNikolaou

Όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, η κυβέρνηση περνά την αλλαγή σε άσχετο σχέδιο νόμου. Πιο συγκεκριμένα είναι το άρθρο 50 του σχεδιου νόμου: «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με το νομοθέτη θα κλείσει το ΕΚΑΕ (Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών) από το ΟΑΚΑ στο οποίο υπάγεται το εργαστήριο αντί-ντόπινγκ και θα μεταφερθεί στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος! Μια κίνηση χωρίς να έχει κάποια αιτιολόγηση και προκύπτει από το… πουθενά. Οι εκτιμήσεις που προκύπτουν από την ανάγνωστη και ειδικότερα από την φράση που υπάρχει στην αιτιολογική έκθεση: «προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του», οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση έχει βάλει μπρος στο ξεπούλημα του ΟΑΚΑ και σιγά σιγά το αδειάζει προκειμένου να γίνει ευκολότερη και όσο το δυνατόν πιο αναίμακτη η πώληση…
Ακολουθεί το κομμάτι από το σχέδιο νόμου (εδώ το πλήρες σχέδιο nomoshedio_gia_kene_2-11-20181)

Άρθρο 50
Μεταφορά Ε.Κ.Α.Ε και εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος
1. Το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε) το οποίο λειτουργεί και υπάγεται διοικητικά στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (O.A.K.A) Σπύρος Λούης» (O.A.K.A) που συστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 1646/1986 (Α ́ 38) συγχωνεύεται με το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (Ι.Β.Ε.) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος) του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258).
2. Στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος μεταφέρονται οι αρμοδιότητες όλων των τμημάτων των τομέων αθλητικών ερευνών και εφαρμογών, αθλητιατρικής και αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του συγχωνευόμενου με απορρόφηση Ε.Κ.Α.Ε του Ο.Α.Κ.Α. και ιδίως: (α) η συλλογή και ανάλυση στοιχείων και η ανάπτυξη έρευνας στον τομέα της φυσικής αγωγής με σκοπό την ανάπτυξη των σωματικών και αθλητικών ικανοτήτων των αθλητών, τη μεγιστοποίηση της αγωνιστικής τους απόδοσης και γενικότερα την προαγωγή της αθλητικής επιστήμης, (β) η παροχή αθλητιατρικής κάλυψης για τη διατήρηση και την προστασία της υγείας των αθλητών, (γ) ο αναλυτικός έλεγχος ντόπινγκ και η επίλυση κάθε σχετικού ζητήματος και (δ) η συλλογή, επιστημονική τεκμηρίωση και διάδοση πληροφοριών επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα. 3. Οι ερευνητές του Ε.Κ.Α.Ε, καθώς και το λοιπό τακτικό προσωπικό του Ο.Α.Κ.Α που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στο Ε.Κ.Α.Ε, μεταφέρονται αυτοδίκαια, με ταυτόχρονη μεταφορά των οργανικών θέσεων που κατέχουν και με την ίδια σχέση εργασίας στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, διατηρώντας όλα τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και πάσης φύσεως εργασιακά δικαιώματά τους. Για την αυτοδίκαιη μεταφορά των οργανικών θέσεων των ερευνητών του Ε.Κ.Α.Ε και του άνω λοιπού προσωπικού του Ο.Α.Κ.Α εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α..
4. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1646/1986, η διαχείριση και εκμετάλλευση του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Α.Ε που στεγάζεται σε αυτόνομο κτίριο στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών της περιοχής
Αμαρουσίου Αττικής και έχει πιστοποιηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Αντι-ντόπινγκ (WADA) περιέρχεται και ανήκει στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος.
5. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1646/1986, ο εξοπλισμός του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ της παρ. 4, καθώς και ο εξοπλισμός και η εν γένει κινητή περιουσία του Ο.Α.Κ.Α. που χρησιμοποιείται κατά τη δημοσίευση του παρόντος από το Ε.Κ.Α.Ε περιέρχονται στην κυριότητα του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος και χρησιμοποιούνται από το ΙΒΕ, για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 2. Για την παράδοση – παραλαβή του εξοπλισμού και της εν γένει κινητής περιουσίας του πρώτου εδαφίου διενεργείται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος απογραφή και καταγραφή των παραδοτέων κινητών και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από το Διευθυντή του Ε.Κ.Α.Ε του Ο.Α.Κ.Α και τον Διευθυντή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος.
6. Καταργούνται το άρθρο 38 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121), οι περιπτ. δ ́ και ε ́ της παρ. 1 και οι περιπτ. η ́ και θ ́ της παρ. 2 του άρθρου 2 και τα άρθρα 9 και 38 έως 54 του Κανονισμού Λειτουργίας του O.A.K.A που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 999/15.01.1988 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού (Β ́ 37).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 50
Μεταφορά Ε.Κ.Α.Ε και εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος.
Στο άρθρο 50 ορίζεται ότι το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε) συγχωνεύεται με το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (Ι.Β.Ε.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του.
Με την παρ. 2 ορίζεται ότι στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος μεταφέρονται οι αρμοδιότητες όλων των τμημάτων των τομέων αθλητικών ερευνών και εφαρμογών, αθλητιατρικής και αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του συγχωνευόμενου με απορρόφηση Ε.Κ.Α.Ε του Ο.Α.Κ.Α.
Στις παρ. 3 έως 5 ορίζονται τα σχετικά με τη μεταφορά του προσωπικού και του εξοπλισμού.
Στην παρ. 6 ορίζονται οι καταργούμενες διατάξεις.
Άρθρο 51
Έναρξη ισχύος
Στο άρθρο 51 ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νομοσχεδίου.

EDITORIAL

Copyright © 2018 Sportsfeed.gr

Sportsfeed.gr - To No1 ελληνικό site για τους Ολυμπιακούς Αγώνες