Connect with us

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ-ΓΓΑ

Το ΕΣΚΑΝ ζητάει δειγματολήπτες ελέγχου ντόπινγκ

Published

on

Να αυξήσει αλλά και να επαναπιστοποιήσει το προσωπικό των δειγματολειπτών ελέγχου ντόπινγκ θέλει το ΕΘνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) και για το λόγο αυτό προέβει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Α) για την Εκπαίδευση Δειγματοληπτών Ελέγχου Ντόπινγκ και
Β) για την Επαναπιστοποίηση των Δειγματοληπτών Μητρώου ΕΣΚΑΝ.

Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) σύμφωνα με την ΥΑ 39047/21-8-2009 (Β’ 1771), ενδιαφέρεται :
Α) να εκπαιδεύσει νέους δειγματολήπτες, για τις διαδικασίες Ελέγχου Ντόπινγκ και
Β) να επαναπιστοποιήσει τους Δειγματολήπτες του Μητρώου ΕΣΚΑΝ .
Α) Οι υποψήφιοι/ες που θα υποβάλλουν αίτημα για να εκπαιδευτούν ως νέοι δειγματολήπτες/τριες , θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι., κατά προτίμηση Επιστημών Υγείας, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Χημείας, Βιοχημείας, Βιολογίας ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι., κατά προτίμηση Επιστημών Υγείας.
2. Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας εκ των ακολούθων ξένων γλωσσών: Αγγλικής, Γαλλικής, Ισπανικής, Πορτογαλικής. Επιθυμητή η καλή γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.
3. Να μην είναι εν ενεργεία αθλητές. Σε περίπτωση που έχουν διατελέσει αθλητές, θα πρέπει να έχουν διακόψει την αθλητική δραστηριότητα από τριετίας τουλάχιστον. Να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα.
4. Να μην έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας (αμειβόμενη ή μη) ή συμμετοχή σε όργανα αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας ή επαγγελματικού συνδέσμου. Σε περίπτωση που έχουν διατελέσει εργαζόμενοι ή μέλη οργάνων αθλητικών σωματείων ή αθλητικών ενώσεων ή αθλητικών ομοσπονδιών ή επαγγελματικού συνδέσμου, θα πρέπει να έχουν διακόψει τη δραστηριότητα αυτή από τριετίας τουλάχιστον.
Η παροχή υπηρεσιών προς Αθλητές, είτε με την ιδιότητα του επιτηδευματία είτε μέσω οποιασδήποτε σχέσης εργασίας με φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς Αθλητές, θέτει το Δειγματολήπτη εκτός Μητρώου Δειγματοληπτών.
Η συγγένεια μέχρι β` βαθμού και η συζυγική ή προσωπική σχέση με Αθλητή, εξαιρεί αυτομάτως το Δειγματολήπτη από τη συμμετοχή σε Δειγματοληψίες στο Άθλημα του εν λόγω Αθλητή.
5. Είναι επιθυμητή η διάθεση/κατοχή μπλοκ Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ).
6. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
7. Είναι επιθυμητή η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή δικύκλου.
Για την ένταξή τους στο μητρώο Δειγματοληπτών, οι Δειγματολήπτες οφείλουν να υποβάλλουν στο ΕΣΚΑΝ:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.
Β) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Γ) Αποδεικτικό Γλωσσομάθειας,
Δ) Αντίγραφο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή δικύκλου, εφόσον διαθέτουν,
Ε) Κάθε άλλο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν έγκαιρα στους υποψήφιους δειγματολήπτες.
Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες και η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Ο αριθμός των προς εκπαίδευση οι οποίοι θα προεπιλεγούν, δεν θα υπερβεί τους 50. Κατά την προεπιλογή θα ληφθούν υπόψη γεωγραφικά κριτήρια (ως προς τον τόπο διαμονής), φύλο (μεγαλύτερη ανάγκη στελέχωσης για γυναίκες δειγματολήπτες) και ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα διενεργηθούν εξετάσεις και οι επιτυχόντες θα ενταχθούν στους δειγματολήπτες του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία.
Οι επιλεγέντες θα κληθούν να καταθέσουν στο γραφείο ΕΣΚΑΝ, τα δικαιολογητικά που ζητούνται και αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και στην αίτηση που θα υποβάλλουν.
Οι Δειγματολήπτες που είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι να προσκομίσουν την προβλεπόμενη από τον νόμο, άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας τους.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία εκπαίδευσης κατά το διάστημα 20/11/2018 ως 10/12/2018.
Το έντυπο, ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., στη διεύθυνση HYPERLINK «http://www.eskan.gr» www.eskan.gr
Η αίτηση συμπληρωμένη και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως επισυναπτόμενο αρχείο pdf (μετατροπή του word σε pdf) μαζί με μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας σε κατάλληλο αρχείο, στη διεύθυνση [email protected]
B) Οι Δειγματολήπτες που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Δειγματοληπτών του ΕΣΚΑΝ, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ όπως προβλέπεται από τους Διεθνείς κανονισμούς και τις Οδηγίες της WADA. Το σχετικό έντυπο, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΣΚΑΝ στη διεύθυνση www.eskan.gr
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο ΕΣΚΑΝ για συμμετοχή στην διαδικασία επαναπιστοποίησης, από 20/11/2018 ως 01/12/2018.
Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επαναπιστοποίησης, υποβάλλεται με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής που προσδιορίζονται στο στοιχείο Α σε ενιαίο αρχείο pdf (μετατροπή του word σε pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση HYPERLINK «mailto:[email protected]» [email protected] Μαζί υποβάλλεται και μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας, σε κατάλληλο αρχείο, στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση.
Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επαναπιστοποίησης, θα γνωστοποιηθούν στους υποψήφιους, με ηλεκτρονικό μήνυμα, για τις ημερομηνίες και τις ώρες που θα διενεργηθεί.

EDITORIAL

Copyright © 2018 Sportsfeed.gr

Sportsfeed.gr - To No1 ελληνικό site για τους Ολυμπιακούς Αγώνες